NONARTİKÜLER ROMATİZMA (BURSİT, TENDİNİT VS.)

3822
Kronik yumuşak doku travmaları
Tekrarlayıcı- birikici travma hastalığı,
20. yüzyılın hastalığı,
Uzun süre aynı pozisyonda çalışmaya bağlı, yumuşak dokuların sabit zorlaması,
Özellikle üst ekstremitede,
Büro çalışanları, bilgisayar operatörleri, sekreterler, müzisyenler….
a- Kas:
Miyofasiyal ağrı sendromu

b- Tendon:
i.      Rotator kaf tendiniti,
ii.     Lateral epikondilit,
iii.    Medial epikondilit,
iv.    Aşil tendiniti

c- Sinir
i.      Karpal tünel sendromu,
ii.     Ulnar oluk sendromu,
iii.    Meraljia parestetika,
iv.   Tarsal tünel sendromu,

d- Damar:
Torasik outlet sendromu

 

e-bursa
i.Subakromial bursit
ii.Olekranon bursiti
iii.Trokenterik bursit
iv.Prepatellar bursit
v.Pes anserinus bursiti
vi.Retrokalkaneal bursit

Tendon
Kas-kemik arası köprü
Gerilimi kemiğe aktarır
Gerilim gücü yüksek

epitenon

paratenon

Tendon Yaralanmalarının Sınıflandırılması

 • Paratenonit / tenosinovit                                   Paratenonun inflamasyonu; ağrı, şişlik ve

lokal hassasiyet

 • Tendinit                                                                tendon travması + inflamasyon: akut,

subakut veya kronik

 • Tendinoz                                                               Kronik tendinit zemininde dejenerasyon ve atrofi

 

 •   Kısmi /Tam Rüptür                                            Kronik inflamasyon ve tendinoz zemininde akut

İnflamasyon
Tendon Yaralanmalarında Fonksiyonel Sınıflandırma
Evre 1                                   Egzersiz sonrası çok hafif ağrı;  24 saatte iyileşme
Evre 2                                   Egzersiz sonrası aktiviteyi   etkilemeyen hafif ağrı
Evre 3                                   Aktiviteleri etkileyen ağrı
Evre 4                                   Günlük yaşam aktivitelerini   olumsuz etkileyen ağrı
Evre 5                                   Uyku bozukluğuna yol açan   sürekli istirahat ağrısı

Sık Görülen Tendon Yaralanmaları
Tendon                                           Aktivite/Spor                                                   Yaralanma Sınıflaması
Aşil                                                         Koşma                                                            Aşil paratenoniti, rüptür
Posterior tibial                                   Koşma                                                             Posterior tibialis tendiniti
Patella                                       Basketbol,voleybol                                            Patellar tendinit,rüptür
Abd. pol.longus                                  Bisiklet                                                       DeQuervain tenosinoviti
Eks.pol. Brevis
Eks.car.rad.brevis                                 Tenis                                                            Lateral epikondilit
Bilek fleksorları                                 Golf,tenis                                                     Medial epikondilit
k Supraspinatus                            Yüzme ,beyzbol,                                               Supraspinatus tendiniti
(rotator manşon)                          ağırlık kaldırma                                               (impingement snd)- rüptür
k Biseps brakii                                 Yüzme, beyzbol                                             Biseps tendiniti

 

Klinik
*Omuz ağrısı
*Kol hareketleri ile ağrının artması
*Lokal hassasiyet
*Kas zaafiyeti
*İleri dönemlerde omuz hareketlerinin kısıtlanması
Tanı
– Kollarını rahatça yanında tutmak,
– Gece yan yatabilmek
– Çatal bıçak kullanabilmek,
– Giyinip soyunabilmek,
– Saçlarını rahat tarayabilmek,
– Yüksek rafa uzanabilmek,
– Yükseğe ağır bir şey koyabilmek

Tedavi

 • Semptomatik:
  • Analjezikler,
  • Analjezik fizik tedavi yöntemleri
 • İnflamasyona yönelik:
  • SOAİİ’ lar
  • Soğuk uygulama
  • İstirahat

 

 

 

 

 

 

 

 • 20- 30 yaş arası, spesifik patoloji ile ortaya çıkan, ciddi fonksiyon kaybına yol açan akut total yırtık,
 • 30-50 yaş arası, spesifik patolojili, akut total yırtık,
 • Profesyonel atletler,

Lateral epikondilit

 • El bileği dorsifleksörlerinin yapıştığı lateral epikondilde ortaya çıkan, devamlı zorlanma ile bağlantılı inflamasyon,
 • El bileğinin dorsifleksiyonda dirence karşı çalıştığı durumlarda görülür,
 • Lateral epikondil palpasyonla hassastır, dirence karşı el bileği dorsifleksiyonu ağrı oluşturur.

Lateral epikondilitte egzersiz

 

Lateral epikondilit

Medial epikondilit

 • El bileği palmar fleksörlerinin yapıştığı medial epikondilin devamlı zorlanması,
 • Aşırı yük taşımak ve el bileğini palmar fleksiyonda tutan hareketler,
 • Golfçülerde sık,
 • 9-15 yaş arası erkek çocuklarda sık

 Medial epikondilit

 

 

Aşil tendiniti

 • Gastroknemius- soleus kasının eksantrik kasılması sırasında (zorlu itme, yokuş yukarıya koşma) tendonun 2-6 cm. proksimalinde avasküler bölgede oluşur,
 • Paratendinit, tendinit veya tendon rüptürü şeklindedir.
 • Ani, şiddetli bir ağrı ile ortaya çıkar,
 • Total rüptür, belirgin fonksiyon kaybına yol açacağı için cerrahi onarım gerektirir,
 • Kısmi rüptür ve inflamasyonda istirahat, atelleme ve antiinflamatuar tedavi yeterlidir.

Karpal tünel sendromu

 • N. Medianus’un karpal tünel içinde sıkışması,
 • Tünelin tavanını lig. carpi transversum, tabanını el bileği kemikleri oluşturur.
 • İçinden parmakların yüzeyel ve derin fleksörleri, n.medianus geçer.


Karpal tünel sendromu- etyoloji

 • Genelde idiopatik- postmenapozal kadınlarda,
 • Gebelik,
 • Tekrarlayan travmalar- daktilo kullanımı, ev hanımları, müzisyenler
 • Hipotiroidi, RA, kristal artropatileri,

Karpal tünel sendromu- semptomatoloji

 • İlk 3.5 parmakta uyuşma, ağrı
 • Ağrı gece fazla, uykudan uyandırır- “tingling arazı”
 • Opponens pollisis ve abduktor pollisis brevis kaslarında güçsüzlük- tenar atrofi
 • Tinnel testi, Phalen testi (+)

Tinnel testi

 • Median sinirin el bileği üzerinden perküsyonu ile parmaklarda paretezi gelişmesi testin pozitif olduğunu gösterir.Spesifetisi %44,yalancı pozitiflik %6 dır.

Phalen testi (+)

 • El bileğinin 60 saniye süreyle maksimal fleksiyonda tutulması ile parmaklarda parestezi gelişmesi testin pozitif olduğunu gösterir.Spesifitesi %80 dir.

Median sinir kompresyon testi

 • Karpal tünel proksimaline 15-120 saniye bası uygulanması sonucu  parmaklarda parestezi gelişmesi testin pozitif olduğunu gösterir.

 

Karpal tünel sendromu- tedavi

 • Konservatif tedavi – Antiinflamatuar

– Atelleme
– Fizik tedavi- koruma
– Enjeksiyon

 • Cerrahi tedavi

Ulnar oluk sendromu
N. Ulnaris, dirsekde kubital tünelde, el bileğinde Guyon kanalında  sıkışabilir.

 

 

 

Kubital tünel sendromu

 • Dirsek iç kısmında, kaslar ve tendonlarla beraber n.ulnaris geçer,
 • Sıkışmasında elin hipotenar bölgesinde atrofi, son birbuçuk parmakta ağrı ve hipoestezi görülür,
 • Etyolojide, uzun süre araba kullanmak, devamlı uzanma, kaldırma ve çekme gerektiren işler rol alır.

Kubital tünel sendromu- semptomatoloji

 • Elin dış kısmı ve 1.5 parmakta uyuşma,
 • Kavramada azalma,
 • Hipotenar atrofi,
 • Tinel bulgusu (+)
 • Kesin tanı EMG, sinir ileti çalışması,

Kubital tünel sendromu- tedavi

 • Koruma,tekrarlayan travmaları önlemek,
 • Antiinflamatuar,
 • İstirahat ateli,
 • Geçmeyen semptomatolojide cerrahi.

Meraljia parestetika

 • N. Cutaneus femoralis lateralis’in spina iliaca anterior superior aşağısında lig. inguinale tarafından sıkıştırılması.
 • Şişmanlama, gebelik, dar kıyafetler, devamlı ağır taşıma kolaylaştırır.
 • Uyluk dış yan yüzü, bazen gluteuslarda duyu kaybı olur.
 • Tanı lidokain enjeksiyonu ile konulur.
 • Meraljia parestetika

 

  

Tarsal tünel sendromu

 • N.tibialis posterior’un , a. tibialis posterior, m.fleksör hallucis longus, m. digitorum longus ve m. tibialis posterior’un geçtiği kanalda sıkışması,
 • Fleksör retinakulum’un travmalarla kalınlaşması, ayakta valgus deformitesi, arka tibial kompartmanda tendon kılıfı inflamasyonu nedenlerdir.

 Tarsal tünel sendromu

 • Özellikle gece ortaya çıkan ayak tabanı ağrı ve parestezileri,
 • Ayak bileği iç yanına basınç veya zorlu pronasyon semptomları uyarır,
 • Lokal submalleolar şişlik olabilir.

Subakromial bursit
Patogenez

 • Omuz bölgesinde hareket eden kısımlar arasındaki sürtünmeyi en aza indirmek için stratejik olarak yerleşen,sinovyal dokularla kaplanmış,ince duvarlı,kapalı kese biçiminde birçok bursa bulunur.
 • En büyük ve en sabiti subakromial bursa olup yukarıda deltoid ve teres majör kasları,aşağıda rotator kılıf arasında lokalizedir.
 • Diğer bursalar subskapullar ve subkorakoid bursalardır.
 • Primer olarak bursayı tutabilen sistemik artrit dışında omuz bölgesi bursitleri genellikle rotator kılıfta travmatik,dejeneratif veya kalsifik hastalığa sekonder olarak gelişirler.
 • Subakromial bursa büyük boyutta oluşu ve anatomik pozisyonu nedeni ile en fazla tutulan bursadır.

Klinik

 • Bursanın subdeltoid ekstansiyonu nedeniyle 1/3 yukarısında distale doğru ağrı ve duyarlılık yayılabilir.
 • Aktif ve pasif abduksiyon genellikle azalmıştır,aktif hareket sınırlıdır.
 • Bu olasılıkla abduktor kasların kontraksiyonunun bursa üzerine eklediği yük nedeniyledir.

TEDAVİ
Konservatif tedavi izlencesi
İstirahat:   Akut ağrılı dönem sırasında ekstremitenin sınırlı kullanımı.Semptomlar “hiperakut” ise bir askı,olabildiği kadar erkensarkaç “Codman” egzersizleri.
Ağrı kontrolü:   Basit aneljezikler ve NSAİİ’lar,daha ciddi olgularda narkotik analjezikler,lokal veya sistemik steroidler.

Fiziksel tedavi

 • Sıcak,soğuk veya kontrast banyolar
 • Uygunsa ultrason
 • Egzersiz izlencesi:progresif
 • Altta yatan olayın tedavisi
 • Psikolojik destek ve yardım
 • Olayı alevlendirici aktivitelerden kaçınma eğitimi

Trokanterik bursit

 • Kalça bölgesinde en sık ağrıya yol açan nedenlerdendir.
 • Eksternal rotasyon veya abduksiyon ile ağrı ortaya çıkar.
 • Direkt radyolojik grafilerde trokanter majorda hafif düzensizlik veya bursanın peritrokanterik kalsifikasyonları görülebilir.
 • Bacak boyu kısalığı olanlarda,uzun olan bacak tarafında trokanterik bursit gelişir.

Olekranon bursiti

 • Olekronun bursası yüzeyel ve derin olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Akut,kronik,enfeksiyöz olabilir.
 • Muayenede hassasiyet ve gerginlik mevcuttur.
 • İlk 72 saatte buz uygulanır,gerekirse aspire edilir.
 • Enfeksiyöz bursitte etken stafilakok    aerous dur,tedavide antibiyotik kullanılır.

Pes anserinus bursiti

 • Pes anserinus (kaz ayağı),sartorius,grasilis ve semitendinosus adelelerini proksimal tibianın anteromedial yüzündeki tendinoz sonlanmasıdır.
 • Bursa üzerinde krepitasyon,ağrı ve şişlik vardır.
 • İç yan bağ zedelenmesi ve medial osteoartroz ile karışabilir.

Prepatellar bursit

 • Patellanın distal yarısının ön kısmında bulunur.
 • Patellanın üzerinde eritem,ısı artışı ve krepitasyon vardır.
 • Diz ekleminde fleksiyon kısıtlanabilir.