DİRSEK AĞRISI

3822

AMAÇ
Bu seminerin sonunda dinleyiciler:

 • Klinisyenler tarafından daha çok ilgilenilen omuz ve el bileği eklemlerinin komşuluğunda bulunan dirsek anatomisini tanımlayabilecek,
 • Dirseğin bölgesel hastalıklarını ayırdedebilecek,
 • Dirsek hastalıkları ile ilgili uygun, güncel bilimsel tedavi metodlarını uygulayabilecek,
 • Dirseği ilgilendiren çok nadir görülen problemleri tanıyabilecek,
 • Dirsek ağrılarını çok yönlü olarak tartışabilecek hale geleceklerdir.

Dirsek eklemi:

 • Elin boşlukta pozisyonlanması,
 • Önkol hareketleri için destek sağlanması,
 • Gerektiğinde vücudun taşınması.


ANATOMİ

 • Humeroulnar eklem,
 • Humeroradial eklem,
 • Proksimal radioulnar eklem.
Dirsek Kasları:

 • Fleksörler:          Biceps, Brakialis, Brakioradialis
 • Ekstensörler: Triceps
 • Supinatörler: Biceps,Supinatör kas
 • Pronatörler: Pronatör teres ve quadratus.

Fleksör grup kaslar:

 • M. Fleksör karpi ulnaris,
 • M. Fleksör karpi radialis,
 • M. Palmaris longus,
 • M. Fleksör digitorum.

Ekstensör grup kaslar:

 • Ekstensör karpi radialis longus ve brevis,
 • Ekstensör karpi ulnaris,
 • Ekstensör digitorum communis,
 • Ekstensör indicis proprius.

Dirsek ağrısı nedenleri:

 • Yumuşak Doku Lezyonları:

( Tendinitler Ve Bursitler )
– Lateral epikondilit,
– Medial epikondilit,
– Biceps, triceps ve brakialis tendiniti
– Olekranon bursiti

 • Tuzak Nöropatileri

– Ulnar sinir sıkışması ( kubital tünel sendromu
– Radial sinir sıkışması ( posterior interosseöz sinir sendromu )
– Median sinir sıkışması ( pronator teres sendromu )

 • İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar

– Romatoid artrit,
– Seronegatif artritler,
– ARA.

 • SistTuzak Nöropatileri

– Ulnar sinir sıkışması ( kubital tünel sendromu
– Radial sinir sıkışması ( posterior interosseöz sinir sendromu )
– Median sinir sıkışması ( pronator teres sendromu )

 • İnflamatuvar Romatizmal Hastalıklar

– Romatoid artrit,
– Seronegatif artritler,
– ARA.

 • Kemik Hastalıklar:

– Gut

 • Dirsek Enfeksiyonları
 • Dirsek Tümörleri
 • Yansıyan Ağrılar ( servikal disk hernisi, torasik outlet sendromu )

LATERAL EPİKONDİLİT

 • 1973 yılında tanımlanmıştır,
 • 40-60 yaş en sık,
 • % 1-3 rastlanmakta,
 • Etiyolojide en sık tekrarlayan mikrotravmalar, lokal enjeksiyonlar, yaşlanma düşünülmektedir.

Semptomlar

 • Dirsek dışyanında, lateral epikondile uyan bölgede ağrı mevcuttur,
 • Dirence karşı el bileği ve parmak ekstensiyonu, zorlu radial deviasyonda ağrı artar
 • Bölge palpasyonla hassastır,
 • Sıklıkla önkola ve omuza yayılabilir,
 • Dirsek hareketlerinden bağımsızdır ve dirsekte belirgin hareket  kısıtlılığı yoktur.

Patogenez

 • Küçük yırtıklar,
 • Enflamatuvar reaksiyon ve ödem,
 • Artmış damarlanma ve granülasyon dokusu gelişimi,
 • Tendonda yetersizlik.

LATERAL EPİKONDİLİT

 • Elbileğinin kıvrılmasıyla aynı anda gerçekleşen ön kol rotasyonu
 • ön kolun supinasyon ve pronasyonuyla birlikte gerçekleştirilen güçlü kavramalar
 • ani atma hareketleri
 • objelere elle vurma hareketleri

4326
Tanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene
 • Direkt grafi, EMG

Fizik muayene

Ayırıcı tanı

 • Radial kollateral ligaman lezyonu
 • Olekranon bursiti
 • Radial tünel sendromu
 • Servikal radikülopati
 • El bileği ekstensör kas zorlanması

Tedavi

 • İstirahat
 • Bandaj, atel
 • Medikal tedavi
 • Fizik tedavi
 • Enjeksiyon
 • Egzersiz
 • Cerrahi

4332
Niçin egzersiz?

 • Objelere uzanma ve kavramada güçlük,
 • Ağrı, tutukluk veya yetersiz dirsek, el bileği hareketleri,
 • Ön kol kaslarında gerginlik,
 • Ön kolda fonksiyonel güç yetersizliği,

Egzersiz

 • Elbileği ekstansörlerinin gerilmesi
 • Elbileği fleksörlerinin gerilmesi
 • Elbileği ekstansörlerinin güçlendirilmesi
 • Elbileği fleksörlerinin güçlendirilmesi
 • Elbileği deviatörlerinin güçlendirilmesi
 • Önkol pronatör ve supinatörlerinin güçlendirilmesi

Cerrahi endikasyonlar

 • Birkaç ay boyunca denenen tüm konservatif yöntemler başarısız kalmışsa ve ağrı aktiviteleri engellemeye devam ediyorsa cerrahi girişim endikasyonu doğar.
 • Cerrahi girişim düşünülmeden önce birkaç lokal steroid enjeksiyonunun denenmiş olması uygundur.
 • Genel olarak, cerrahi girişim tüm diğer tedaviler başarısız kaldığında ve ağrı şiddetli ve aktiviteleri (fonksiyonları) kısıtlıyor olduğunda düşünülmelidir.
 • 3-4cm’ lik küçük bir ensizyon yapılır ve bozulmuş tendon düzeltilerek kesilir.Ortaya çıkan defekt birbirine dikilir ve iyileşmeye bırakılır.
 • Tendonun bir kısmı kemikten serbestlenir ve sonra tekrar kemiğe bağlanır.

4342
MEDİAL EPİKONDİLİT
( Golfçü dirseği )

 • El bileği fleksör ve pronatörlerinin dirsekte medial epikondile yapışma yerinde oluşan tendoperiostittir.
 • Lateral epikondilitten 15 kat az görülür.
 • Hafif seyirlidir.
 • Nedeni çoğunlukla tekrarlayan zorlamalar ve mikrotravmalardır.

4343
MEDİAL EPİKONDİLİT

 • kar küreme,
 • bahçe işleri,
 • yüzmede kulaç-hızlanma fazı
 • golf oynama

Semptomlar

 • Dirseğin medialinde önkol fleksör yüzüne yayılan ağrı.
 • medial epikondilde palpasyonla ağrı
 • elbileğinin dirence karşı fleksiyonunda ağrı
 • elbileğinin dirence karşı pronasyonunda ağrı
 • kavrama gücünde zayıflama

Tanı  

4344

 • Anamnez
 • Fizik muayene

  Tedavi          

 •             Enjeksiyon sırasında ulnar sinir komşuluğuna dikkat !!!!!!

                           OLEKRANON BURSİTİ
Etiyoloji

 • Tekrarlayan eksternal travmalar,
 • İnfeksiyonlar,
 • Gut ve pseudogut,
 • Romatoid artrit.Semptomlar

 • Şişlik
 • Ağrı
 • Isı artışı
 • Hassasiyet
 • Hareket kısıtlılığıTanı

 • Anamnez
 • Fizik muayene
 • Enfeksiyon ???
  Mikrobiyolojik inceleme

TENDİNİTLER

 • Biceps tendiniti,
 • Triceps tendiniti,
 • Brakialis tendiniti,

ULNAR SİNİR SIKIŞMASI
( Kubital Tünel Sendromu )

 • Medial epikondil – Olekranon arasında,
 • Aşırı fleksiyon, uygunsuz dirsek pozisyonu, kronik travmalar, kallus ve nedbe dokusu, dejeneratif değişiklikler, diabet, alkolizm, maligniteler sonucu gelişir.

Klinik

 • 4.  ve 5. parmakta uyuşma ve karıncalanma,
 • Dirsek mediali ve önkol ulnar yüzünde ağrı,
 • Hipotenar ve interosseöz kaslarda güçsüzlük ve atrofi,
 • Elde pençeleşme.Tanı

 • Fizik muayene  ( Tinnel testi )
 • Palpasyonla ulnar sinir kalınlaşmış olarak hissedilir,
 • Direkt grafiler,
 • EMG  !!!Evreleme

Mc Gower evrelemesi:
Grade 1: Parestezi ve minimal hipoestezi,
Grade 2: Belirgin hipoestezi ile birlikte interosseöz kaslarda güçsüzlük,
Grade 3: İnterosseöz, hipotenar kaslarda ve başparmak adduktörlerinde belirgin atrofi, elde pençeleşme.Tedavi

 • Aktivite modifikasyonu,
 • Medikal tedavi,
 • Fizik tedavi,
 • Cerrahi.RADİAL SİNİR SIKIŞMASI
( Posterior interosseöz sinir sendromu )

 • Supinatör kasın derin ve yüzeyel başları arasında  ( Frohse kemeri )
 • Dirsek tam ekstensiyonda iken yük taşıma ve zorlu supinasyon – pronasyon hareketleri sonrası görülür.
 • Kliniği lateral epikondilite çok benzer ilave kavrama sırasında güçsüzlük olabilir.
 • Kesin tanı EMG.
 • Konservatif tedavi genellikle yeterlidir.

MEDİAN SİNİR SIKIŞMASI
( Pronator teres sendromu )

 • Median sinir trasesine uyan bölgelerde hipoestezi ve paresteziler, önkolda diffuz ağrı, önkol pronasyonunda güçsüzlük,
 • Dirençli pronasyon ve el bileği fleksiyonunda ağrı artar,
 • Tinnel testi pozitiftir,
 • KTS ve servikal radikülopatiler ile karışır

Tedavi konservatiftir, gerekirse cerrahi dekompresyon yapılır.